13 mai, 2007

I hvor stor grad skal elever eksponeres på nettet?

hjem>ikt2>tema2

Vår mentor i IKT2 Tor Arne Wølner taler varmt for åpenheten i skolen på denne bloggen. Han fremhever åpenhet i skolearbeid og fremhever nye muligheter for læringsstiler, muligheter til å trekke inn nettressurser som utdyping av egen presentasjon. Ut i fra min egen erfaring i skoleverket tenker jeg på elever i alderen 6-16 år, med andre ord grunnskolealder når jeg hører ordet elev.

Her vil mitt umiddelbare behov for å skjerme elevene overgå mitt ønske om åpne, fleksible løsninger. Det er nemlig slik at elevene i denne alderen ikke har valgt selv å gå på skolen, men er ved lov pålagt å bruke 10 år av livet sitt bak skolebenken. Dersom vi som lærere skal kreve at elevene må publisere sine oppgaver på nettet er jeg redd for at flere elever vil oppleve skolevegring enn det de gjør i dag.

Wølner har et poeng når han framhever at LMS begrenser den enkeltes muligheter for å utfolde seg. Men nå skal vi ikke glemme at for mange elever vil tiden fylles opp med å lære seg å beherske grunnleggende dataferdigheter, og jeg er sikker på at de fleste må over på ungdomstrinnet før de mestrer datamaskinen så mye at de begrensingene som ligger i et LMS faktisk blir et hinder i deres læring. Det er mulig for elevene å lenke til eksterne sider i en oppgave de leverer i et LMS.

I sin argumentasjon får jeg nesten inntrykk av at Wølner definerer elever på et annet alderstrinn enn det jeg gjør. Jeg får inntrykk av at han definerer elever som personer over 16 år. Altså på videregående skole og høgskole/universitet. Elevene har her i mye større grad kunnskap til å uttrykke seg på en måte som gjør at det ikke blir belastende for den enkelte elev/student å ha trykket noe i det offentlige rom. Til en viss grad gjelder dette også på ungdomstrinnet.

Jeg opplever denne teksten som en mangel på en forståelse for at Internett gir offentligheten tilgang på elevenes ideer, tanker og utspill. Og på mindre trinn gir det også muligheten for å se elevenes ferdigheter og nivå. Dette er en form for eksponering vi som lærere bør være veldig beviste på i hvilken grad skall skjerme elvene fra offentligheten. For noen elever vil en slik åpenhet og eksponering kunne føre til skolevegring. Alle har behov for å oppleve en mestring i skolen, men om alt av oppgaver og tekster skal offentliggjøres vil dette kunne bremse enkelte elevers uvikling.

Jeg er for å lære elevene grunnleggende ferdigheter i data, men jeg mener disse kan utvikles uten å måtte eksponere elevene.
Jeg kan godt være med på at jeg som klassestyrer administrerer en klasseside som er åpen hvor informasjon om klassen som klasse blir lagt ut for offentligheten, men i utgangspunktet ikke en enkelt elevs arbeider.

17 januar, 2007
HJEM\IKT2\Tema3\Introside\

Hvordan vi laget logoenUtgangspunktet vårt var et utsnitt av broa i Kristiansand. Etter litt Paint Shop Pro leking med effekter ble resultatet en forvridd lodden bro i en sirkel.

Sirkelen her representerer at jorda er grenser for hvem som kan delta på prosjektet (minus noen svært få land)

Den lodne fjæra er en bro for eTwinning kan lage en bro mellom nasjoner på en måte som tidligere ikke er gjort.

12 januar, 2007

I løpet av noen uker, håper jeg å ha tilpasset bloggen min til designen på studentsidene mine http://student.hive.no/lgjoesae