18 mai, 2012

SharePoint og prosessorientert skriving

I kunnskapsløftet står det mye om skriveprosesser og hvordan elevene skal lære å utrykke seg skriftlig. En form for skriveprosess er prosessorientert skriving. Grunntanken er at prosessen rundt tekstproduksjon er vel så interessant som selve sluttresultatet. I prosessorientert skriving må elevene ta stilling til det andre har skrevet og øver dermed opp en kritisk evne av egen og andres skriving.

image
I prosessorientert skriving vil endel av tekstproduksjonen best av å få tilbakemelding fra medelever, samt gi medelever tilbakemeldinger. I forbindelse med dette vil det være behov for læreren å kunne se hvordan tekstproduksjon og tilbakemelding har fungert. I den forbindelse kan læreren ha nytte av versjonskontrollen som finnes i SharePoint.

Eleven åpner et dokument i fra SharePoint. Hver gang eleven trykker lagre så lagres det automatisk en ny versjon av dokumentet. Det er hele tiden muligheter for å sjekke forskjellige versjoner av samme tekst opp mot hverandre.
Dermed har læreren og elevene et nyttig verktøy for å arbeide prosessorientert. Det er bare å åpne teksten, trykke på lagre også ordner SharePoint resten.

Jeg gleder meg til å jobbe sammen med noen lærere og se hvordan det er mulig å benytte versjonskontrollen som finnes i SharePoint i forbindelse med prosessorienterte skriving. Her kan du se et eksempel på denne skriveprosessen hos Utdanningsdirektoratet.

Eksempel på skriveprosess hentet fra www.udir.no

1. Oppgavevalg: Eleven velger selv, eller læreren velger.

2. Informasjonsinnhenting: På jakt etter opplysninger om emnet. (Ikke alle oppgaver krever dette.) H-spørsmålene kan være til hjelp. Dette er spørsmål som begynner med hvem, hva, hvor, hvorfor eller hvordan.

3. Idémyldring: Hva er relevant? Bruk for eksempel tankekart, temakart eller venndiagram

4. Førsteutkast ("kladd"): Tenk gjennom sjangeren og hvilke sjangertrekk teksten skal inneholde. I denne omgang er innholdet det viktigste i teksten. Rettskriving og språk kommer i neste runde

5. Respons I: Del elevene inn i grupper på tre og tre eller fire og fire. Disse skal sammen jobbe med å gi hverandre respons, som i denne omgang skal gå på innholdet i teksten. Elevene må trenes i å tenke at de må gi respons slik de ønsker få en tilbakemelding på sitt eget arbeid.

6. Andreutkast: Jobb ut ifra responsen medelevene har gitt på innholdet. Skriv videre. Nå er struktur og sammenheng i fokus.

7. Respons II: Ny responsrunde med samme grupper. Responsen fokuserer på språk (blant annet ordvalg og ortografi), form, sammenheng og struktur. Elevene må trenes i å tenke at de må gi respons slik de ønsker få en tilbakemelding på sitt eget arbeid.
  • Hvilke ord, uttrykk og/eller setninger er fine?
8. Tredjeutkast: Siste skriving og finpuss før levering.

9. Vurdering: Til slutt skal elevene vurdere seg selv og hverandre. Eks:
  • Hvordan har prosessen gått? Hva gikk bra? Hva var vanskelig? Hva fikk jeg tilbakemeldinger på? Hva har jeg jobbet med? Hva må jeg bli bedre på?
  • Elevene vurderes etter læringsmålene som har blitt satt for oppgaven.

Ingen kommentarer: